Zylinder


 


Gebe h und r ein:
r = 
h =    
V =         
O =
G = 
M =   

Ergebnis auf Nachkommastellen runden.

Formeln:
V = r2*pi*h
G = r2*pi
M = 2*pi*r*h
O = M + 2*G